Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-21. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-02.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Szymański, dyrektor@termy-mszczonow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 857 87 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Hala sportowa ul. Szkolna 1, 96-320 Mszczonów

Budynek hali sportowej jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie, w Szkoły Podstawowej. Do obiektu można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Przed budynkiem funkcjonuje parking. Na parkingu wydzielono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dwa miejsca dla niepełnosprawnych zostały ulokowane na parkingu w odległości ok.100 metrów przy boiskach orlik.

Po lewej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Drzwi wejściowe do budynku pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników obiektu przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 46 857 87 81.

Budynek obejmuje dwie kondygnacje: kondygnację ”0” z boiskami do gier zespołowych i węzłami sanitarnymi i kondygnacja „1” z salą korekcyjną, siłownią i węzłami sanitarnymi. Kondygnacja „0” jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Budynek został wyposażony w toalety dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.

Obiekt nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku.

W obiekcie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Raport za rok 2020 w formie dostępnej

 • autor: Dyrektor OSiR Michał Szymański, data: 2021-04-01

Raport za 2020 rok zgodny ze wzorem

 • autor: Dyrektor OSiR Michał Szymański, data: 2021-04-01

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

FOTOKOD

mapa

[obiekt mapy] MAPA