Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Aktualności

Regulamin Turnieju Grand Prix w tenisie stołowym 2019/2020

R E G U L A M I N

Turnieju „Grand Prix” Mszczonowa

w  Tenisie  Stołowym

1.ORGANIZATOR

OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów przy współudziale UKS Lutkówka

2.CEL TURNIEJU

Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych bez względu na wiek oraz popularyzacja tenisa stołowego.

3.TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turnieje o „GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2019/2020 będą się odbywały w soboty w sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie. W edycji 2019/2020 odbędą się jeszcze 3 turnieje. Początek każdego turnieju w kategoriach młodzieżowych o godz. 10.00, początek  turnieju w kat. OPEN o godz. 12.00

Terminy turniejów:

WRZESIEŃ      - 19.09.2020 (sobota).. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,  OPEN o godz. 12.00

PAŹDZIERNIK -  24.10.2020 (sobota).. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,  OPEN o godz. 12.00

LISTOPAD       - 21.11.2020 (sobota).  Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,  OPEN o godz. 12.00

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju „GRAND PRIX" Mszczonowa prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie. Zawodnicy, którzy w sezonie 2018/19 brali udział w rozgrywkach III ligi lub wyższej, nie mogą brać udziału w zawodach. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie przeprowadzić badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry. Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać dowód tożsamości. Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać maseczkę zasłaniającą nos i usta. Rozgrywki mają charakter otwarty, tj. uczestniczyć w nich mogą zawodnicy/czki/ z terenu całego kraju.

5.KATEGORIE  WIEKOWE

Turniej będzie prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:

  • Młodzicy    –      wiek 7 -12 lat (ur. 2007-2012, do IV ligi włącznie)
  • Młodziczki –      wiek 7 -12 lat (ur. 2007-2012, do IV ligi włącznie)
  • Juniorzy     –       wiek 13 -18 lat (ur. 2001-2006, do IV ligi włącznie)
  • Juniorki      –      wiek 13 -18 lat (ur. 2001-2006, do IV ligi włącznie)
  • „OPEN"      –      do  IV ligi włącznie – dla wszystkich

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących zawodników i zostanie ustalony przez organizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej i w „OPEN"

 1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
   1. Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane do godz. 9:30 (kat. młodzieżowe), do 11.30 (kat. OPEN) bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju lub telefonicznie u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa stołowego pod numerem tel. 784-061-659
   2. Wpisowe do turnieju wynosi 7 zł za każdą konkurencję młodzieżową (młodzicy, młodziczki, juniorzy, juniorki) oraz 10 zł w kategorii Open.
   3. Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – w każdej kategorii nie może wystąpić więcej niż 32 zawodników/-czek, za wyjątkiem kategorii OPEN, w której dopuszcza się możliwość startu 64 zawodników/-czek. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
   4. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie będą przyjmowane opłaty za wszystkie turnieje „z góry”.
   5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6.PUNKTACJA

W każdej konkurencji jest taka sama punktacja.

Za zdobycie 1-ego m-ca jest 100 pkt., 2-ego – 97 pkt., 3-ego – 95 pkt., 4-ego – 93 pkt., 5-ego – 90 pkt., 6-ego – 87 pkt., 7-ego – 85 pkt., 8-ego – 83 pkt., 9-ego – 80 pkt, 10-ego – 77 pkt. i odpowiednio za zdobycie kolejnego miejsca do 36 włącznie. Od miejsca 37 wszyscy zawodnicy zdobywają po 10 pkt. turniejowych.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało tyle samo zwycięstw, o kolejności w turnieju decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, a następnie bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi.

Uwaga: najsłabszy wynik (lub jedna nieobecność) w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa nie będzie zaliczany do punktacji ogólnej GP.

7.SPRZĘT I STRÓJ SPORTOWY

 1. Uczestnika obowiązuje strój sportowy i rakietka o dwóch różnych kolorystycznie okładzinach.
 2. Obowiązuje obuwie sportowe. Na salę nie będą wpuszczane osoby przychodzące w obuwiu sportowym, w którym chodzą po ulicy.

8.NAGRODY

Wartościowe nagrody rzeczowe i puchary będą przyznane za pierwsze PIĘĆ miejsc w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. Na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależniona od sumy zebranego wpisowego w poszczególnych konkurencjach w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje.

Uwaga: Nagrody i puchary otrzymują tylko ci zawodnicy, który byli na minimum czterech turniejach. W przypadku nieobecności zawodnika-finalisty na ostatnim turnieju kończącym cykl GP Mszczonowa 2019/2020 (listopad 2020r.) puchar i nagroda rzeczowa przechodzi na kolejnego zawodnika z listy rankingowej. 

9.RODO

 1. Administratorem danych osobowych zawodników biorących udział w GP Mszczonowa jest UKS Lutkówka, Osuchów ul. Szkolna 1.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych p. Łukaszem Kalinowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji turneju, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności OSIR, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia turnieju, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 6. Uczestnik ma prawo do:

-    żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;

-    wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w turnieju.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji z gry zawodnik przegrywa spotkanie walkowerem oraz nie otrzymuje zwrotu opłaty startowej.
 2. Niestawienie się zawodnika do gry w ciągu 5 minut od chwili wywołania powoduje przegraną walkowerem.
 3. W przypadku niepełnej listy uczestników w momencie losowania lub zaistniałych podczas pierwszej rundy walkowerów organizator nie będzie dolosowywał innych osób.
 4. Obowiązują zasady i przepisy gry ustalone przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
 5. Organizator nie zabezpiecza sędziów liczących.
 6. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.
 7. W sali obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
 9. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.
 10. Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny.
  [treść archiwalna]

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

FOTOKOD

mapa

[obiekt mapy] MAPA